Veel gestelde vragenDe optimale zuurgraad is belangrijk voor de beschikbaarheid van de voedingsstoffen uit de bodem. Is de zuurgraad niet optimaal dan kan de opbrengst lager uitvallen.

De ideale ph-waarde varieert van 5,5 tot 6,5. Dit is afhankelijk van de grondsoort, het organisch stofgehalte, het slib- of lutumgehalte en natuurlijk de teelt.
Te zure of alkalische (pH waarde groter dan 7) grond leidt tot opbrengstverlies en verzoorzaakt ernstige schade aan de ontwikkeling van plant en dier.

Uitgebreide informatie over de ideale pH-waarde per gewas en grondsoort kunt u hier vinden:


Van belang is de hoe snel een product werkt, of het goed en nauwkeurig gestrooid kan worden en de herkomst, er zijn zijn helaas ook kalkmeststoffen afkomstig uit diverse afvalstromen.

Magkal en Vitakal zijn zachte en vochtige kalkmeststoffen van natuurlijke oorsprong. Daardoor snel werkend en zeer goed strooibaar.


Zowel Magkal als Vitakal werken snel want het zijn beide zachte kalkproducten en deze werken sneller dan een kalkmeststof uit harde kalksteen, ook al hebben ze dezelfde fijnheid.

Door de hoge neutraliserende (zuurbindende) waarde van Magkal en Vitakal kunt u met relatief weinig produkt toe dat zich goed laat verdelen door de bouwvoor. Vochtige kalksoorten zoals Magkal en Vitakal strooien beter en laten zich zeer goed mengen met de grond, dit is essentieel voor de werkingssnelheid.


Vochtige kalk heeft diverse voordelen, in tegenstelling tot droge kalk laat het zich veel beter strooien en stuift het niet. Daarnaast komt het vochtgehalte overeen met dat van de grond, waardoor het beter mengt.

In het grondmonster staat of uw grond magnesium nodig heeft en hoeveel.

Samen met CaCO3 (calciumcarbonaat) kan ook MgCO3 (magnesiumcarbonaat) op het land gestrooid worden.
Magnesium is evenals calcium een belangrijk en noodzakelijk bouwelement voor het gewas. Een tekort aan magnesium veroorzaakt een storing in de bladgroenvorming en geeft een bleekgroene kleur aan het gewas en daardoor een verminderde assimilatie.
Naast een noodzakelijk voedingselement voor de plant, speelt magnesium ook een rol in de voeding van vooral melkkoeien. Een tekort aan MgO kan leiden tot kopziekte.

Bovendien bestaat het zeer sterke vermoeden dat magnesiumtekort ook een belangrijke rol speelt bij andere stofwisselingsziekten bij rundvee. Een overmaat aan magnesium in de bodem heeft bij rundvee een negatief effect op de calciumopname.
Bemest dus op maat. Magnesiumgebrek treedt vaak op in zuurdere gronden omdat zure grond van nature arm aan magnesium zijn.


Op de uitslag van uw grondmonster staat hoe groot de kalkbehoefte voor uw percelen is, de neutraliserende waarde is niet gelijk aan het aantal kilogram kalk.

Via de volgende formule kunt de hoeveelheid te strooien kalk berekenen. U kunt ook gebruik maken van de “kalk”ulator®op deze website.

Formule; (100 delen door de neutraliserende waarde van het kalkproduct) maal het aantal kg te strooien neutraliserende waarde uit het grondmonster.

Hoe hoger de neutraliserende waarde van het kalkproduct des te minder u hoeft te strooien.

Rekenvoorbeeld:
Uit het grondmonster blijkt een behoefte aan 975 kg neutraliserende waarde. Magkal heeft een neutraliserende waarde van 54, Vitakal een neutraliserende waarde van 50.

Berekening: (100:54) x 975 = 1805 kilogram Magkal.
(100:50) x 975 = 1950 kilogram Vitakal.


Alle in de praktijk gebruikte kalkmeststoffen hebben 2 tot 4 maanden nodig om hun werk te doen
In de praktijk zijn er twee momenten per jaar om te bekalken, namelijk het voor- en het najaar. Hierbij heeft de najaarsbekalking de voorkeur aangezien de kalk dan ruim voldoende tijd heeft om zijn werk te doen zodat de zuurgraad in het voorjaar optimaal is.

Echter in de praktijk is het bekalken in het najaar niet altijd mogelijk en is een voorjaarsbekalking een uitstekend alternatief.


Als u Magkal of Vitakal gelijktijdig met drijfmest op land brengt kan er ammoniak verdwijnen door het licht basische karakter van deze kalkmeststoffen.

Het verdient de voorkeur om eerst de kalk te strooien en in te werken en vervolgens de drijfmest. Omgekeerd kan ook, eerst de drijfmest uitrijden en inwerken en vervolgens de kalk te strooien.


Het zuurder worden van uw grond, waardoor de pH daalt, wordt veroorzaakt door:

• Verlies door uitspoeling
• Opname door de gewassen
• Verzuring door sommige meststoffen
• Zure regen

Door regelmatig te bekalken met Magkal of Vitakal kan het proces van verzuring worden tegegegaan en kunt u optimaal profiteren van uw grond


Magkal en Vitakal worden gestrooid op het land verkocht door dealer-loonbedrijven. De dichtsbijzijnde dealer kunt u heel gemakkelijk vinden met behulp van de dealer locater op deze website

Dit is afhankelijk van zaken als het tonnage en de afstand. Hiervoor kunt u dus het beste contact opnemen met uw dealer/loonwerker. Wilt u weten waar de dichtsbijzijnde dealer zit, raadpleeg dan de dealer locater op deze website.

De neutraliserende waarde (NW), voorheen zuurbindende waarde (zbw) is de mate waarin het kalkproduct de pH van de grond verhoogt ofwel de zuurgraad van de grond neutraliseert. Hoe hoger de neutraliserende waarde van het kalkproduct, des te minder kilogram kalkproduct u hoeft te strooien. Dit maakt het de moeite waard om bij de keuze voor kalk ook te letten op de hoogte van de neutraliserende waarde. De neutraliserende waarde staat op het resultaat van uw grondmonster.

Zowel Magkal als Vitakal staan op de SKAL lijst van overige toegestane meststoffen en mogen dus worden gebruikt in de biologische landbouw.

In de nieuwe mestwetgeving worden strikte eisen gesteld aan het gebruik van stikstof en fosfaat.
Zowel Magkal als ook Vitakal bevatten geen fosfaat en kennen dus geen enkele beperking in het gebruik.
Sterker nog, de beschikbaarheid van voedinsgstoffen wordt mede bepaald door de zuurgraad (pH) van de grond. Door gebruik te maken van Magkal of Vitakal kunt u de pH optimaliseren en uw gewasopbrengsten maximaliseren.

Staat uw vraag er niet bij, bel dan de gratis info lijn :

Nederland 0800 – 022 50 28
België 0800 – 19 452