Waarom bekalken?

Krijt op tijd

Als de zuurgraad  (de pH) niet in orde is dan kan de bodem geen optimale opbrengst leveren.
De optimale pH van de meest gangbare gewassen ligt tussen de 5 en 7, maar in Nederland zijn er veel grondsoorten die van nature een te lage pH hebben en dus zonder bekalken geen optimale opbrengst kunnen leveren.

Waarom verzuurt de bodem?

  • Verlies door uitspoeling
  • Verlies door de gewassen
  • Verzuring door meststoffen
  • Zure regen

Verlies door uitspoeling :
Grondsoort CaO (kg/ha) Mgo (kg/ha)
zure grond 200-300 30-50
neutrale grond 300-400 20-40
kalkrijke grond 600 20-30

Kalk (calciumcarbonaat) lost deels op in een overschot aan water en dus kan er altijd een deel uitspoelen.

Opname door gewassen :
Gewas CaO (kg/ha) MgO (kg/ha)
granen 40-55 20-25
suikerbieten 100 50-70
aardappelen 100 50-65
voederbieten 100-120 50-65
grasland 50-75 25-40
mais 40 40


Plantenwortels scheiden zuren af om bepaalde voedingsstoffen (o.a. fosfaat) opneembaar te maken. Deze zuren ( H+– ionen) blijven achter en verzuren de bodem.

Verzuring door meststoffen :
per 100 kg % verlies aan nw
kalkammonsalpeter 27% 13
zwavelzure ammoniak 21% 62
ureum 46% 46
vloeibare stikstof 39% 30
NPK meststoffen 10-20 % N 10-25


(Kunst)meststoffen bevatten NH4+. De plant neemt echter alleen stikstof (=N) op en daardoor blijven de H+– ionen over in de bouwvoor, waardoor de pH verder daalt.

Verzuring door regen :
per kg CaO (kg/ha)
zure regen 45

Neerslag is van nature zuur en heeft dus een verzurende werking op de bodem.

Hoe op te lossen: Magkal of Vitakal strooien!


Magkal en Vitakal neutraliseren de H+ ionen, waardoor de pH (zuurgraad) stijgt.

Resultaat: hogere opbrengsten!

Kalk is vooral een stof die het milieu in de bodem reguleert. Bij een goede pH (zuurgraad) verlopen allerlei chemische en bacteriologische processen veel beter, worden voedingsstoffen beter benut, groeien de gewassen beter en geven een hogere opbrengst.